هـــود تکا

c91.jpg

هود تکا C 910

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-c-910
 • استیل ضدلک
 • دارای ۳ سرعت قابل تنظیم
اطلاعات بیشترمقایسه
dhc-90.jpg

هود تکا DHC 90

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-dhc-90
 • استیل ضدلک
 • فیلتر فلزی داخلی
 • حسگر کثیفی فیلتر
اطلاعات بیشترمقایسه
dhx110t.jpg

هود تکا DHX 110 T

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-dhx-110-t
 • استیل ضدلک
 • نشانگر LCD
 • دارای لامپ هالوژن
اطلاعات بیشترمقایسه
DHX-90-P.png

هود تکا DHX 90 P

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-dhx-90-p
 • استیل ضدلک
 • نشانگر دیجیتالی
 • دارای لامپ هالوژن
اطلاعات بیشترمقایسه
DHX-90-T.png

هود تکا DHX 90 T

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-dhx-90-t
 • استیل ضد لک
 • نمایشگر LCD
 • دارای لامپ هالوژن
اطلاعات بیشترمقایسه
b2ee7_DJE_90.jpg

هود تکا DJE 60

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-dje-60
 • فیلتر فلزی
 • دارای موتور ۲ توربیه
 • دارای ۲ لامپ هالوژن
اطلاعات بیشترمقایسه
dpl_110_isla_1.jpg

هود تکا DPL 110

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-dpl-110
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • سیستم روشنایی LED
 • دارای موتور ۲ توربینه
اطلاعات بیشترمقایسه
dpl_90_alta_1.jpg

هود تکا DPL 90

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-dpl-90
 • استیل ضدلک
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • سیستم روشنایی LED
اطلاعات بیشترمقایسه
9d765_DV_80_inox.jpg

هود تکا DV 80 INOX

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-dv-80-inox
 • استیل ضدلک
 • دارای ۳ لامپ هالوژن
 • دارای ۴ سرعت قابل تنظیم
اطلاعات بیشترمقایسه
dvl-90_copia.jpg

هود تکا DVL 90

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-dvl-90
 • استیل ضدلک
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • طراحی پانارومیک
اطلاعات بیشترمقایسه
gfh-7355.jpg

هود تکا GFH 73

0 out of 5
(0)
SKU: هود-تکا-gfh-73
 • استیل ضدلک
 • دارای ۲ لامپ هالوژن
اطلاعات بیشترمقایسه
c91.jpg

هود تکا C 910

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • دارای ۳ سرعت قابل تنظیم
SKU: هود-تکا-c-910
dhc-90.jpg

هود تکا DHC 90

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • فیلتر فلزی داخلی
 • حسگر کثیفی فیلتر
SKU: هود-تکا-dhc-90
dhx110t.jpg

هود تکا DHX 110 T

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • نشانگر LCD
 • دارای لامپ هالوژن
SKU: هود-تکا-dhx-110-t
DHX-90-P.png

هود تکا DHX 90 P

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • نشانگر دیجیتالی
 • دارای لامپ هالوژن
SKU: هود-تکا-dhx-90-p
DHX-90-T.png

هود تکا DHX 90 T

0 out of 5
(0)
 • استیل ضد لک
 • نمایشگر LCD
 • دارای لامپ هالوژن
SKU: هود-تکا-dhx-90-t
b2ee7_DJE_90.jpg

هود تکا DJE 60

0 out of 5
(0)
 • فیلتر فلزی
 • دارای موتور ۲ توربیه
 • دارای ۲ لامپ هالوژن
SKU: هود-تکا-dje-60
dpl_110_isla_1.jpg

هود تکا DPL 110

0 out of 5
(0)
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • سیستم روشنایی LED
 • دارای موتور ۲ توربینه
SKU: هود-تکا-dpl-110
dpl_90_alta_1.jpg

هود تکا DPL 90

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • سیستم روشنایی LED
SKU: هود-تکا-dpl-90
9d765_DV_80_inox.jpg

هود تکا DV 80 INOX

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • دارای ۳ لامپ هالوژن
 • دارای ۴ سرعت قابل تنظیم
SKU: هود-تکا-dv-80-inox
dvl-90_copia.jpg

هود تکا DVL 90

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • طراحی پانارومیک
SKU: هود-تکا-dvl-90
gfh-7355.jpg

هود تکا GFH 73

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • دارای ۲ لامپ هالوژن
SKU: هود-تکا-gfh-73
c91.jpg

هود تکا C 910

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • دارای ۳ سرعت قابل تنظیم
dhc-90.jpg

هود تکا DHC 90

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • فیلتر فلزی داخلی
 • حسگر کثیفی فیلتر
dhx110t.jpg

هود تکا DHX 110 T

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • نشانگر LCD
 • دارای لامپ هالوژن
DHX-90-P.png

هود تکا DHX 90 P

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • نشانگر دیجیتالی
 • دارای لامپ هالوژن
DHX-90-T.png

هود تکا DHX 90 T

0 out of 5
(0)
 • استیل ضد لک
 • نمایشگر LCD
 • دارای لامپ هالوژن
b2ee7_DJE_90.jpg

هود تکا DJE 60

0 out of 5
(0)
 • فیلتر فلزی
 • دارای موتور ۲ توربیه
 • دارای ۲ لامپ هالوژن
dpl_110_isla_1.jpg

هود تکا DPL 110

0 out of 5
(0)
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • سیستم روشنایی LED
 • دارای موتور ۲ توربینه
dpl_90_alta_1.jpg

هود تکا DPL 90

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • سیستم روشنایی LED
9d765_DV_80_inox.jpg

هود تکا DV 80 INOX

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • دارای ۳ لامپ هالوژن
 • دارای ۴ سرعت قابل تنظیم
dvl-90_copia.jpg

هود تکا DVL 90

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • طراحی پانارومیک
gfh-7355.jpg

هود تکا GFH 73

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • دارای ۲ لامپ هالوژن
c91.jpg

هود تکا C 910

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • دارای ۳ سرعت قابل تنظیم
dhc-90.jpg

هود تکا DHC 90

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • فیلتر فلزی داخلی
 • حسگر کثیفی فیلتر
dhx110t.jpg

هود تکا DHX 110 T

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • نشانگر LCD
 • دارای لامپ هالوژن
DHX-90-P.png

هود تکا DHX 90 P

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • نشانگر دیجیتالی
 • دارای لامپ هالوژن
DHX-90-T.png

هود تکا DHX 90 T

0 out of 5
(0)
 • استیل ضد لک
 • نمایشگر LCD
 • دارای لامپ هالوژن
b2ee7_DJE_90.jpg

هود تکا DJE 60

0 out of 5
(0)
 • فیلتر فلزی
 • دارای موتور ۲ توربیه
 • دارای ۲ لامپ هالوژن
dpl_110_isla_1.jpg

هود تکا DPL 110

0 out of 5
(0)
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • سیستم روشنایی LED
 • دارای موتور ۲ توربینه
dpl_90_alta_1.jpg

هود تکا DPL 90

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • سیستم روشنایی LED
9d765_DV_80_inox.jpg

هود تکا DV 80 INOX

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • دارای ۳ لامپ هالوژن
 • دارای ۴ سرعت قابل تنظیم
dvl-90_copia.jpg

هود تکا DVL 90

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • حسگر کثیفی فیلتر
 • طراحی پانارومیک
gfh-7355.jpg

هود تکا GFH 73

0 out of 5
(0)
 • استیل ضدلک
 • دارای ۲ لامپ هالوژن

نمایش یک نتیجه